Klauzula informacyjna

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W ZWIĄZKU Z WYKONYWANIEM UMOWY LUB NAWIĄZANIEM WSPÓŁPRACY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej: „RODO”), informuję iż:

I. Administrator danych osobowych.

Administratorem Twoich danych osobowych jestem ja, Magdalena Pakosińska Krawczyńska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą:  Kancelaria Prawnika Zagranicznego RA’in Magdalena Pakosińska Krawczyńska, NIP: 9261576531, REGON: 022095420, adres e-mail: hello@lawmates.eu

II. Kontakt z Administratorem.

Możliwe formy kontaktu ze mną to:

1) kontakt telefoniczny:  48 794926116

2) kontakt za pomocą poczty elektronicznej e-mail: hello@lawmates.eu

3) kontakt listowny na adres korespondencyjny: ul. Wrocławska 23/7, 55-093 Kiełczów

III. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych.

Przetwarzanie danych osobowych obejmuje następujące rodzaje danych:

– imię/ imiona i nazwisko,

– oznaczenie firmy;

– adres e-mail,

– numer telefonu,

– adres do korespondencji,

– dane przekazane przez Państwa w trakcie realizacji umowy zawieranej z e mną w związku ze świadczonymi usługami prawnymi lub doradczymi,

– dane uzyskane od innych osób w trakcie realizacji umowy (np. strony przeciwnej, sądu, komornika).

IV. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna ich przetwarzania.

 1. Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z zasadami wskazanymi w art. 5 RODO oraz art. 6 ustawy Prawo o adwokaturze, Berufsordnung für Rechtsanwälte oraz Bundesrechtanwaltsordnung w celu:
  • wykonania umowy o świadczenie pomocy prawnej bądź umowy doradztwa w zakresie ochrony danych osobowych lub podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem takiej umowy - zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  • wywiązania się z obowiązku prawnego ciążącego na mnie - zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Przetwarzanie danych osobowych jest jednak niezbędne w celu zawarcia i realizacji umownych obowiązków w zakresie świadczenie usług pomocy prawnej bądź doradztwa.

V. Odbiorcy danych osobowych.

 1. Twoje dane osobowe mogą być udostępniane następującym podmiotom:

– podmiotom zajmujących się w ramach mojej działalności gospodarczej obsługą księgową i rachunkową;

– podmiotom zajmującym się w ramach mojej działalności gospodarczej Administratora obsługą systemów informatycznych i hostingiem;

– sądom powszechnym, sądom administracyjnym, organom administracyjnym;

– podmiotom współpracującym ze mną na potrzeby realizacji usług pomocy prawnej lub celem wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa.

 1. Nie zamierzam przekazywać Twoich danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. Korzystanie przeze mnie z usług i produktów Microsoft Inc. odbywa się na podstawie stosownych umów z wykorzystaniem zabezpieczeń, dzięki którym dane osobowe przed przesłaniem ich na serwery zarządzane przez Microsoft Inc. są szyfrowane.

VI. Okres przetwarzania i przechowywania danych osobowych.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu ustania celu ich przetwarzania w związku z zawartą umową o świadczenie pomocy prawnej lub doradztwa (z okresem archiwizacji wymaganej przepisami prawnymi), nie dłużej jednak niż do przedawnienia dochodzenia roszczenia lub zatarcia skazania.

VII. Prawa osób, których dane osobowe są przetwarzane.

Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługują następujące prawa:

 1. prawo dostępu do jej danych, zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 15 RODO;
 2. prawo sprostowania jej danych, zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 16 RODO;
 3. prawo usunięcia jej danych („prawo do bycia zapomnianym”), zgodnie z art. 17 RODO;
 4. prawo ograniczenia jej danych, zgodnie z art. 18 RODO;
 5. prawo przeniesienia jej danych, zgodnie z art. 20 RODO;
 6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, zgodnie z art. 21 RODO.

W celu skorzystania z w/w praw, należy skontaktować się z Administratorem w jeden ze sposobów wskazanych w punkcie II niniejszej klauzuli informacyjnej.

Osoba, której dane dotyczą ma również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli sądzi, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza RODO.

Made with ❤ by fisite.pl